Algemene voorwaarden diensten

Algemene voorwaarden diensten

Algemene voorwaarden voor onze diensten

  1. Dit zijn de algemene voorwaarden van WebKrunch BVBA, met zetel te 2500 Lier, Bareelstraat 27 , KBO n° 0674.814.350, E-mail: info@webkrunch.be, Tel: 03/297.63.39. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, orderbevestiging en/of overeenkomst uitgegeven of afgesloten door WebKrunch BVBA met betrekking tot de levering van haar diensten. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele afwijkende voorwaarden en modaliteiten van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, in welk geval deze algemene voorwaarden in elk geval hun aanvullende werking behouden ten opzicht van deze afwijkende voorwaarden en modaliteiten en toepassing vinden op elk geschilpunt dat daarin niet exhaustief wordt geregeld.
  2. Prijsoffertes van WebKrunch BVBA zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever en gelden slechts voor zover deze gegevens actueel, correct en volledig zijn. Door WebKrunch BVBA opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes zijn bovendien steeds exclusief meerwerken, t.t.z.. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte. Behoudens andersluidend akkoord, worden meerwerken steeds uitgevoerd in regie aan de regieprijzen die op dat ogenblik van toepassing zijn in de onderneming van WebKrunch BVBA.
  3. Bestellingen binden WebKrunch BVBA slechts na schriftelijke orderbevestiging. In geval van een annulering van een bestelling door de opdrachtgever na orderbevestiging door WebKrunch BVBA, is WebKrunch BVBA gerechtigd op een annulatievergoeding. Deze annulatievergoeding wordt forfaitair begroot  in functie van de overeengekomen prijs (incl. belastingen, taksen en kosten)en is afhankelijk van de fase waarin de uitvoering van de bestelling zich bevindt op het ogenblik van de annulering: 30% in de fase voorafgaand aan de opstart van de uitvoeringswerken; 65% in de fase tussen de opstart van de uitvoeringswerken en de voorlopige; 85% in de fase tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, onverminderd het recht van WebKrunch BVBA om een vergoeding van haar reële schade of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uitvoeringstermijnen steeds indicatief, en kan een overschrijding van deze uitvoeringstermijnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens WebKrunch BVBA. Uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat WebKrunch BVBA in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten, de opdrachtgever het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én WebKrunch BVBA vanwege de opdrachtgever alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de diensten. Uitvoeringstermijnen worden steeds verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van eventuele meerwerken, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.
  5. Alle facturen van WebKrunch BVBA zijn betaalbaar op haar zetel. De betaling van deze facturen gebeurt contant, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen verzonden aan de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de wettelijke interestvoet (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties), evenals een forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten berekend als 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,- EUR. De opdrachtgever heeft niet het recht om schuldvergelijking uit te voeren tussen openstaande schulden en eventuele vorderingen ten aanzien van WebKrunch BVBA.
  6. Klachten betreffende zichtbare gebreken in de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan WebKrunch BVBA binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de levering, bij gebreke waarvan deze gebreken geacht worden door de opdrachtgever te zijn aanvaard. Klachten betreffende verborgen gebreken in de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven te worden gemeld aan WebKrunch BVBA binnen 5 werkdagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan deze gebreken geacht worden door de opdrachtgever te zijn aanvaard. In geval van een tijdige kennisgeving van een gegronde klacht met betrekking tot een gebrek in een dienst, zal de opdrachtgever aan WebKrunch BVBA een redelijke termijn verlenen om het gebrek kosteloos te verhelpen op de wijze die WebKrunch BVBA aangewezen acht, dewelke in geval niet korter zal zijn dan 10 werkdagen volgend op de kennisgeving. Enkel indien het gebrek ook na het verstrijken van deze redelijke termijn zou blijven bestaan, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen en terugbetaling van het overeenstemmende gedeelte van de prijs te vorderen. Lopende klachten, van welke aard ook, verlenen de opdrachtgever niet het recht om de nakoming van zijn (betalings-)verbintenissen jegens WebKrunch BVBA op te schorten.
  7. De verbintenissen van WebKrunch BVBA kwalificeren als middelenverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WebKrunch BVBA is slechts aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten. De aansprakelijkheid van WebKrunch BVBA voor elk vorm van schade, aan de opdrachtgever en/of aan een derde, veroorzaakt door of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten, is steeds beperkt tot de prijs van de betreffende dienst. WebKrunch BVBA is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of een vreemde oorzaak, daarin begrepen eventuele schade als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever of een derde, storingen in ondersteunende netwerken, servers of computers, storingen in het ondersteunende energienetwerk, storingen in ondersteunende betaaldiensten, hacking of enige andere vorm van niet –geautoriseerde toegangsverschaffing en/of tijdelijke functionaliteitsproblemen als gevolg van update in het content management systeem. WebKrunch BVBA is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van haar diensten, met inbegrip van verlies aan inkomsten, verlies van klanten of goodwill of verlies van data, telkens als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de levering van de diensten.
  8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt Webkrunch niet geacht haar intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten aan de opdrachtgever over te dragen. Zo behoudt Webkrunch o.a. alle morele en vermogensrechten met betrekking tot alle werken van letterkunde en kunst en alle computerprogramma’s die deel uitmaken van de Diensten (vb. de bron -en objectcode, de architectuur, het design en de look en feel van websites). De opdrachtgever zal zich onthouden van inbreuken op deze rechten (vb. reproduceren of exploiteren van de Diensten in eigen naam en/of voor eigen rekening). De opdrachtgever waarborgt tevens dat derden, die op haar verzoek de Diensten aanvullen of anderszins bewerken, zich daarvan zullen onthouden.
  9. WebKrunch BVBA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving haar verbintenissen op te schorten wanneer de opdrachtgever zijn (betalings)verbintenissen niet tijdig en/of correct naleeft of wanneer de solvabiliteit van de opdrachtgever in het gedrang is. De solvabiliteit van de opdrachtgever wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrag te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ –dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. WebKrunch BVBA kan in dat geval (bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren. WebKrunch BVBA kan er ook voor kiezen om de koopovereenkomst middels schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren.
  10. De relatie tussen WebKrunch BVBA en de opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Geschillen tussen WebKrunch BVBA en de opdrachtgever zullen uitsluitend behandeld worden door de Rechtbank van Koophandel Antwerpen. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht en geven partijen de rechtsmacht die zich uitspreekt over de nietigheid en/of onuitvoerbaarheid toestemming om de getroffen bepalingen te matigen opdat zo dicht mogelijk aanleunt bij haar oorspronkelijke inhoud binnen het kader van de wet.

Contacteer ons

Hebt u vragen betreffende de algemene voorwaarden? Onze experts staan voor u klaar!

+32 (0) 3 435 02 05

Enkele van Onze klanten

webkrunch-xenius
webkrunch-century-21-logo
Referentie Logo Vlaamse Overheid
webkrunch-referenties-copandi
Referentie Logo Keurslager
Referentie Logo Just Eat
Referentie Logo Essensys
Referentie Logo Zanza.be
Referentie Logo De Somer
Referentie Logo Antwerp Rehab Training
Referentie Logo Ginotti
Referentie Logo Dagvers
Referentie Logo Woordnatie
Referentie Logo Baltic Adventures
Referentie Logo Gelato Factory
Referentie Logo Chairz
Referentie Logo Styllies
Referentie Logo Netflow IT
Referentie Logo VC Schilderwerken
Referentie Logo DD Architect
Referentie Logo Coachingplanet